Do you want to be part of Wales’ first Festival of Independence? If you’re an individual or a business, here’s your chance to sponsor #IndyFest!

The festival will be held on Glyndŵr day, Septeber 16, in 3 venues on Womanby Street , Cardiff between 12pm and 12am. There will be 14 bands and DJs, ‘Gadael Tir’ show, Poetry by Bragdy’r Beirdd and the Red poets, 5 comedians in partnership with “Stand up for Wales”, 3 Book launches, an Art Exhibition, 5 Workshops and Kids’ activities!

Hoffech chi fod yn rhan o Ŵyl Annibyniaeth gyntaf Cymru? Os ydych chi’n unigolyn neu’n fusnes, dyma’ch cyfle i noddi #IndyFest!

Cynhelir yr ŵyl ar ddiwrnod Glyndŵr, Medi 16eg, mewn 3 lleoliad ar Womanby Street, Caerdydd rhwng 12yb a 12yh. Bydd 14 o fandiau a DJs, sioe ‘Gadael Tir’, Barddoniaeth gan Bragdy’r Beirdd a’r Red Poets, 5 o ddigrifwyr mewn partneriaeth â “Stand up for Wales”, 3 Lansiad Llyfr, Arddangosfa Gelf, 5 Gweithdŷ a gweithgareddau i blant!


Extra funds via sponsorship will allow us to:
  • invest in additional banners and literature to increase #IndyFest and YesCymru’s presence on the day.
  • pay for additional free activities for children on the day.
  • pay for additional marketing.
  • ensure a succesful and enjoyable festival for all!
Bydd arian ychwanegol gan noddwyr yn ein galluogi i:
  • fuddsoddi mewn baneri a llenyddiaeth ychwanegol i gynyddu presenoldeb #IndyFest a YesCymru ar y diwrnod.
  • dalu am weithgareddau ychwanegol am ddim i blant ar y diwrnod.
  • dalu am farchnata ychwanegol.
  • sicrhau gŵyl lwyddiannus a phleserus i bawb!

Sponsor #IndyFest as an Individual / Noddi #IndyFest fel Unigolyn::

Your name will be included on a list of sponsors on our website, in our program on the day and on a banner at #Indyfest. / Bydd eich enw’n cael ei gynnwys ar restr o noddwyr ar ein gwefan, yn ein rhaglen ar y diwrnod ac ar faner yn #Indyfest.


Sponsor #IndyFest as a Business / Noddi #IndyFest fel Busnes::

The name of your business and website address will be included on a list of sponsors on our website, in our program on the day and on a banner at #Indyfest and we will tweet a message of thanks. / Bydd enw eich busnes a gwefan yn cael ei gynnwys ar restr o noddwyr ar ein gwefan, yn ein rhaglen ar y diwrnod ac ar faner yn #Indyfest a byddwn yn trydar neges o ddiolch.


If you’d just like to donate, please use this link / Os hoffech chi gyfrannu yn unig, defnyddiwch y ddolen hon:

Please choose any amount. Your name will not be printed. Thanks so much for your support. / Dewiswch unrhyw swm. Ni chaiff eich enw ei argraffu. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.